F. Chi Phụ Cấp Giao Dịch, Đi Lại Để Liên Hệ Công Tác: Đối Với Thành Viên Của Công Ty Phải Đi Công Tác Bằng Phương Tiện Cá Nhân Như: Cung ứng Vật Tư, Kế Toán Ngân Hàng, Văn Thư...thì .doc .pdf - Free Download